ALGEMENE VOORWAARDEN
PROFESSIONEEL WEBDESIGN ROTTERDAM PWR

Gevestigd aan de Kerkweg 36 te (2992 SG) Barendrecht

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56903049

 

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes.

Artikel 4. Prijswijzigingen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk.

Artikel 7. Duur en opzegging van de overeenkomst.

Artikel 8. Domeinnaamregistratie en hosting.

Artikel 9. Onderhoud van de website.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn.

Artikel 11. Oplevering van websites.

Artikel 12. Facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen.

Artikel 15. Storingen en overmacht.

Artikel 16. Geheimhouding en bescherming (persoons)gegevens.

Artikel 17. Intellectuele eigendom.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Webdesign Rotterdam aan opdrachtgever tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst met Webdesign Rotterdam in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Webdesign Rotterdam.
 4. Partijen: Webdesign Rotterdam en opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 6. Webdesign Rotterdam: Professioneel Webdesign Rotterdam PWR, tevens handelend onder de naam Webdesign Rotterdam. Wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Webdesign Rotterdam gesloten overeenkomsten en geleverde producten en diensten en alle overige door Webdesign Rotterdam verrichtte werkzaamheden, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Webdesign Rotterdam uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Webdesign Rotterdam gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Webdesign Rotterdam de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webdesign Rotterdam, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webdesign Rotterdam en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Webdesign Rotterdam gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Webdesign Rotterdam zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Webdesign Rotterdam opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Webdesign Rotterdam haar aanbieding baseert.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdesign Rotterdam zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn overeengekomen tussen beide partijen.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Webdesign Rotterdam binden Webdesign Rotterdam niet.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesign Rotterdam niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 6. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Webdesign Rotterdam zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijswijzigingen

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Webdesign Rotterdam gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Webdesign Rotterdam is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Webdesign Rotterdam redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Webdesign Rotterdam kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 2. Voorts worden aan de opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
  1. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
  2. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers;
 3. Indien Webdesign Rotterdam van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Indien Webdesign Rotterdam de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Webdesign Rotterdam op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking treedt, tenzij Webdesign Rotterdam aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren.
 5. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Webdesign Rotterdam gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Webdesign Rotterdam zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken uit te voeren.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Webdesign Rotterdam het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Webdesign Rotterdam zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Webdesign Rotterdam verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, teksten, documenten, afbeeldingen, video’s, etc., waarvan Webdesign Rotterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdesign Rotterdam worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens, teksten, documenten, afbeeldingen, video’s, etc. niet tijdig aan Webdesign Rotterdam zijn verstrekt, heeft Webdesign Rotterdam het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Webdesign Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webdesign Rotterdam kenbaar behoorde te zijn.
 5. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Webdesign Rotterdam het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Webdesign Rotterdam hier opdracht voor heeft gekregen, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 6. Indien door Webdesign Rotterdam of door Webdesign Rotterdam ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Webdesign Rotterdam mag (een gedeelte van) de website, een afbeelding van de website, het logo en de (merk)naam van de opdrachtgever alsmede alle door Webdesign Rotterdam in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken gebruiken in zijn (online) portfolio alsmede ten behoeve van promotie en publiciteit ter aanprijzing van de diensten en producten van Webdesign Rotterdam, tenzij anders afgesproken.
 8. Webdesign Rotterdam zal onderaan de gerealiseerde website een tekst of afbeelding plaatsen die het volgende vermeldt: “Een ontwerp door Webdesign Rotterdam“. Tegen eenmalige betaling van een bedrag ad € 95,- ex btw zal Webdesign Rotterdam deze tekst of afbeelding weglaten dan wel weghalen.
 9. Webdesign Rotterdam heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Webdesign Rotterdam niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webdesign Rotterdam zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Webdesign Rotterdam kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Webdesign Rotterdam op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Webdesign Rotterdam worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webdesign Rotterdam. Webdesign Rotterdam is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Webdesign Rotterdam opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Artikel 7. Duur en opzegging van de overeenkomst

 1. Uitsluitend indien de overeenkomst met Webdesign Rotterdam is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project, zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is. In alle overige gevallen dient de overeenkomst met Webdesign Rotterdam schriftelijk door de opdrachtgever te worden opgezegd. Mocht de opdrachtgever een project vroegtijdig willen beëindigen, dan zal Webdesign Rotterdam de kosten naar ratio van voltooiing van het project factureren.
 2. Webdesign Rotterdam is te allen tijde gerechtigd om een overeenkomst, óók wanneer deze voor een bepaalde tijd of een nader omschreven project is aangegaan, door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de datum waarop de opdrachtgever de opzeggingsverklaring van Webdesign Rotterdam heeft ontvangen, indien de opzegging door Webdesign Rotterdam voortvloeit uit een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van diens verplichtingen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden aan Webdesign Rotterdam te voldoen hetgeen de opdrachtgever anders, indien de overeenkomst niet door Webdesign Rotterdam zou zijn opgezegd of beëindigd, aan Webdesign Rotterdam had moeten voldoen.

Artikel 8. Domeinnaamregistratie en hosting

De bepalingen van dit artikel zijn in afwijking van artikel 7. van toepassing op overeenkomsten waarin en slechts voor zover domeinnaamregistratie of hosting is overeengekomen.

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting worden aangegaan voor de duur van 1 jaar. Deze contracten kunnen worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien het contract niet tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn wordt opgezegd, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Het contract kan vanaf dat moment telkens tegen het einde van de maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn worden opgezegd.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Webdesign Rotterdam vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Webdesign Rotterdam, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Webdesign Rotterdam schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
 5. Webdesign Rotterdam is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Webdesign Rotterdam zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 7. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Webdesign Rotterdam tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 8. In het geval dat Webdesign Rotterdam een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Webdesign Rotterdam medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 9. Webdesign Rotterdam heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Webdesign Rotterdam gerechtigd een domeinnaam van opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 9. Onderhoud van de website

De bepalingen van dit artikel zijn in afwijking van artikel 7. van toepassing op overeenkomsten waarin en slechts voor zover een onderhoudscontract voor een bepaalde website is overeengekomen.

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk. Ook worden er technische werkzaamheden verricht.
 2. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande webpagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 werkdagen aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten tegen uurtarief aan de klant doorberekend.
 3. Indien het aantal overeengekomen uren binnen een onderhoudscontract in enige maand niet volledig wordt benut, dan worden deze uren overgeheveld naar de volgende maand. Voor overgehevelde uren geldt dat deze pas worden benut op het moment dat de reguliere overeengekomen uren van het onderhoudscontract voor die maand zijn ingezet. Indien de overgehevelde uren niet worden benut in de maand nadat zij werden overgeheveld, komen deze uren te vervallen.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten in een keer vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het onderhoudscontract worden voldaan.
 5. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract bedraagt 3 maanden. Opzegging geschiedt uitsluitend tegen het einde van de contractdatum. Indien de overeenkomst niet tijdig met inachtneming van de opzegtermijn wordt opgezegd, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn

 1. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal door Webdesign Rotterdam en Opdrachtgever overleg worden gepleegd met betrekking tot een eventuele herziening van de raming of van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van Webdesign Rotterdam opdat de beoogde oplevertermijn kan worden gehaald. Indien opdrachtgever nalaat zijn volledige medewerking te verlenen, zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 11. Oplevering van websites

 1. Webdesign Rotterdam zal de te ontwikkelen of aan te passen website of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Oplevering geschiedt middels beschikbaarstelling in een testomgeving.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde website is sprake indien:
  1. opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd middels ondertekening en retournering van het acceptatieformulier;
  2. opdrachtgever het opgeleverde in gebruik neemt;
  3. opdrachtgever het opgeleverde niet binnen een periode van 10 werkdagen afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
 3. Indien een website in fasen wordt opgeleverd, dient de opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van de website van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Webdesign Rotterdam zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Webdesign Rotterdam doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 10 werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Webdesign Rotterdam een redelijk aantal revisierondes volgen.
 6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal opdrachtgever de daadwerkelijk door Webdesign Rotterdam gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Webdesign Rotterdam kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Webdesign Rotterdam het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken aan een website na verloop van 1 jaar na acceptatie van de opgeleverde website.
 8. Gewenste wijzigingen aan de website dienen door opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Webdesign Rotterdam beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

Artikel 12. Facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar

 1. Tenzij anders overeen gekomen, geldt voor de opdracht tot webdesign een aanbetaling van 40% van het geoffreerde bedrag. De website komt op een testlocatie op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken live gevolgd kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie (domein) op het internet geplaatst.
 2. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering of zoals overeengekomen.
 3. Een maand na facturatie wordt de website en dus de overeenkomst als goed en volledig uitgevoerd beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 4. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Webdesign Rotterdam aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 6. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Webdesign Rotterdam maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgevereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Webdesign Rotterdam gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 7. Het niet (tijdig) voldoen aan enige (betalings)verplichting door een Klant jegens de opdrachtgever, geeft de opdrachtgever niet het recht zijn (betalings)verplichting jegens Webdesign Rotterdam niet na te komen dan wel deze op te schorten.
 8. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Webdesign Rotterdam kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Webdesign Rotterdam en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Webdesign Rotterdam onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Webdesign Rotterdam en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, het personeel van Webdesign Rotterdam daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Webdesign Rotterdam geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Webdesign Rotterdam zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen vergoeding onder de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere looptijd dan 6 maanden heeft, dan zal de aansprakelijkheid verder zijn beperkt tot het bedrag dat over de laatste 6 maanden direct voorafgaande aan de schade door Webdesign Rotterdam aan opdrachtgever werd gefactureerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Webdesign Rotterdam niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt – direct of indirect – als gevolg van dataverlies op welke wijze dan ook. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en voldoende vaak maken van back-ups en het veilig opslaan daarvan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de geleverde producten of diensten en werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na (op)levering van de betreffende werkzaamheden, diensten of producten schriftelijk te worden gemeld aan Webdesign Rotterdam.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Webdesign Rotterdam de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Webdesign Rotterdam slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 15. Storingen en overmacht

 1. Webdesign Rotterdam heeft het recht om haar systemen, inclusief de door haar geleverde diensten, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Webdesign Rotterdam zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Webdesign Rotterdam is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Webdesign Rotterdam heeft het recht om haar systemen, inclusief de door haar geleverde diensten, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Webdesign Rotterdam zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Webdesign Rotterdam is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Webdesign Rotterdam zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de door haar geleverde diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. Onder overmacht wordt mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Webdesign Rotterdam beschikbaar is, en waar de levering van de diensten van afhankelijk is, maar waarover Webdesign Rotterdam geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Webdesign Rotterdam geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of diensten van Webdesign Rotterdam die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Webdesign Rotterdam, die Webdesign Rotterdam niet kon voorzien en waar Webdesign Rotterdam diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 5. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien een overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding jegens de andere partij gehouden is. Indien Webdesign Rotterdam de overeenkomst op grond van deze bepaling ontbindt, is Webdesign Rotterdam gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 16. Geheimhouding en bescherming (persoons)gegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door de opdrachtgever en aan Webdesign Rotterdam verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 3. Door Webdesign Rotterdam verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van een tussen Webdesign Rotterdam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of indien Webdesign Rotterdam volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en Webdesign Rotterdam zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval Webdesign Rotterdam niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens de opdrachtgever.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Webdesign Rotterdam behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, ongeacht of voor het uitvoeren van de werkzaamheden of het tot stand brengen van het werk een vergoeding werd betaald door de opdrachtgever.
 2. Alle door Webdesign Rotterdam verstrekte stukken, zoals afbeeldingen, digitale bestanden en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Webdesign Rotterdam worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Webdesign Rotterdam behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

Webdesign Rotterdam kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking treedt. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Webdesign Rotterdam gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Webdesign Rotterdam, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Webdesign Rotterdam met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.